எங்கள் கல்வி முறையில் ஏதோ தவறு இருக்கிறது. ஆனால் அது என்ன?

எங்கள் கல்வி முறையில் ஏதோ தவறு இருக்கிறது. ஆனால் அது என்ன?   எங்கள் குழந்தைகளை உண்மையான / நடைமுறை உலகத்திற்கு தயார்படுத்துவதற்காக நாங்கள் பள்ளிக்கு அனுப்புகிறோம். இந்த உலகம் மிக மிக வேகமாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் எங்கள் பள்ளிகள் பல நூறு ஆண்டுகளாகப் பெரிதாக மாறவில்லை.    உண்மையில், தற்போதைய கல்வி முறை தொழில்துறை யுகத்தில் குறிப்பாக தொழிற்சாலை தொழிலாளர்களின் உழைப்பை கடைந்தெடுப்பதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டது என்பதை உலகெங்கிலும் உள்ள சிந்தனையாளர்கள் ஒப்புக்கொள்கிறார்கள்.    வெகுஜன உற்பத்தி…

Details